HYDRONICPACK

ĐẶT CÁC VAN

Các van ngắt, van điều chỉnh hay van cân bằng của các đầu cuối, ví dụ như của điều hòa dạng đối lưu thông gió, trong trường hợp này đầu tiên phải thực hiện cấu hình của các tiêu chuẩn lựa chọn, chúng được đặt vào một cách tự động, nó làm tăng hiệu quả của việc thiết kế.