Một nền hệ thống BIM nổi tiếng dành cho các
chuyên gia trong ngành HVAC (sưởi, thông gió và điều hòa)

More download options


Thiết kế và tối ưu hóa các hệ thống HVAC, cấu hình và mua các thành phần,
quản lý việc thiết kế của các nhóm trên đám mây.

VENTPACK

Ventpack® là một phần mềm BIM hiệu suất cao nhất để hỗ trợ việc thiết kế các hệ thống quạt thông gió, điều hòa và thông gió khi có hỏa hoạn

Phần mềm này làm việc trong môi trường đồ họa BricsCAD và AutoCAD.

HYDRONICPACK

Hydronicpack® đó là một phần mềm toàn năng nhất để thiết kế các hệ thống nước làm mát và sưởi.

Phần mềm này làm việc trong môi trường đồ họa BricsCAD và AutoCAD

FLM

FLM

FLM là một công cụ rất tiền tiến để quản lý các tham số của thư viện các thành phần lắp đặt đảm bảo việc tiếp cận tới danh mục (catalog) và các vật liệu khuyến mãi của các nhà sản xuất.

FLM được phổ biến miễn phí. Phần mềm này làm việc trong môi trường đồ họa BricsCAD và AutoCAD

PARTSHELF24

PartShelf24 là một công cụ qua mạng miễn phí loại Doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B: Business-to-Business) cho phép ở cùng một chỗ đánh giá và đặt các thành phần của hệ thống HVAC.

PartShelf24 được tích hợp với Ventpack, Hydronicpack và FLM; nó có thể cùng làm việc với các phần mềm lớp ERP và đảm bảo việc trao đổi điện tử các dữ liệu phù hợp với các chuẩn EDI.