HYDRONICPACK

TÍNH TOÁN THỦY LỰC

Sau khi nối tất cả các đầu cuối và các nguồn, đặt các bộ phận lắp ráp và dùng chức năng „Tự động chọn đường kính” thì phần mềm sẽ thực hiện toàn bộ việc tính toán thủy lực (đối với các giải pháp thiết kế cơ bản), chọn đường kính các đường ống, xác định độ lớn và chỉnh các van điều chỉnh và van cân bằng