HYDRONICPACK

ĐẶT VÀO

Sau khi đánh dấu chọn „Tự động lựa chọn đường kính” ở ô cửa sổ „Chỉnh sửa bộ phận” lúc xếp đặt các van, bơm hay các phụ kiện thì các bộ phận đã đánh dấu sẽ được tự động được chọn thích hợp tùy thuộc vào việc thay đổi đường kính của các đường ống. Nếu ta không đánh dấu chọn cách này thì khi nối các bộ phận đã chọn của đường ống thì các bộ phận thu đổi và các thiết bị tiếp hợp (adapter) sẽ được dùng.