FLM

ĐÁNH SỐ VÀ KÍCH CỠ

Mỗi chi tiết ghi trong FLM có thể được mô tả và cho kích cỡ nhờ các bảng thông tin và phụ lục.
Có thể bao gồm vài tham số của thiết bị như kích thước, độ cao mà chi tiết ấy treo, áp suất giảm đi, tốc độ dòng khí, nhà sản xuất, các chú ý.