1 z 5

Informujemy, że FLUID DESK Sp. z o. o. otrzymała grant dla Projektu nr PMT/0304/2N/2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, której przedmiotem jest udzielenie wsparcia między innymi na opracowanie strategii ekspansji FLUID DESK Sp. z o.o. na rynku japońskim.