HYDRONICPACK

KẾT NỐI

Nối nhanh các phần của lắp đặt không cần chọn các bộ phận từ thư viện. Phần mềm lựa chọn và đặt các dạng khớp nối thích hợp và tạo ra việc chuyển tiếp không mâu thuẫn với nhau.