VENTPACK

ĐẶT VÀO

Cho phép đặt bộ phận đã chọn từ thư viện vào chỗ đã cho trên đoạn thẳng của ống thông khí đồng thời đảm bảo tính liên tục của lắp đặt