FLM

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC CHI TIẾT

Một bộ cấu hình rộng của các chi tiết và các thiết bị phù hợp với các chào hàng của nhà sản xuất cho phép nhìn tổng quan và thay đổi toàn bộ cách phân loại sản phẩm.
Trước khi đặt một chi tiết hay một thiết bị vào hình, người dùng thay đổi các tham số của nó (như kích thước, công suất thiết bị, phụ kiện v.v.) bằng cách chọn nó từ danh sách mở rộng hay đánh dấu các lựa chọn cụ thể.