HYDRONICPACK

THIẾT KẾ LỐI VÒNG (BYPASS)

Có thể đặt chỗ đi vòng qua với mục đích điều chỉnh thủy lực của thiết kế lắp đặt. Việc nối bằng các lối vòng sẽ được làm sau khi chọn các điểm trên đường ống cấp và ống quay về trong một hệ thống làm mát hay sưởi đã chọn.