VENTPACK

MẶT CẮT THÔNG MINH

Nó cho khả năng tạo ra mặt cắt của việc lắp đặt dưới một góc tùy ý, các bộ phận ta nhìn thấy khi đó sẽ tách khỏi các đặc tính kỹ thuật chi tiết.