HYDRONICPACK

MẶT CẮT

Nó cho khả năng tạo ra mặt cắt của việc lắp đặt dưới một góc tùy ý, các bộ phận ta nhìn thấy khi đó sẽ không kèm theo các đặc tính kỹ thuật chi tiết.