VENTPACK

VẼ LIÊN TỤC

Cho phép tiến hành lắp đặt một hay nhiều đường ống bằng cách chỉ ra các điểm trên đường đi của nó. Trong quá trình vẽ ta có thể thay đổi tùy ý đường kính của các ống, tọa độ cao lắp của nó và khoảng cách giữa các ống khi thiết kế các hệ thống nhiều đường ống. Cũng có khả năng đặt các đường thẳng đứng thông qua việc dùng lựa chọn „Vẽ ngay” sau khi chỉ ra điểm bắt đầu và cho tọa độ cao mà đường ống đứng phải kết thúc. Khi dùng lựa chọn „Độ nghiêng của ống” ta có thể vẽ các đường ống với chiều dốc xuống xác định trước.