VENTPACK

THEO DÕI

Nó cho phép vẽ lắp đặt với việc giữ khoảng cách cố định đã chọn trước, ví dụ như cách tường của tòa nhà hay một bộ phận quy chiếu khác.