Category: SEMINARS

FLUID DESK BIM PREMIERE! THE FIRST EDITION OF WORKSHOPS FOR AEC PROFESSIONALS IN 2023!

弊社ソフトにご関心のある方は、ウェブページより資料をダウンロードいただき、以下のメールアドレス宛に無料のオンライン研修をお申し込みください。メールアドレス:support@fluid-desk.com

Nếu bạn quan tâm tìm hiểu về các khả năng của phần mềm của chúng tôi, bạn hãy tải nó từ trang mạng và hãy hỏi về việc tập huấn miễn phí trực tuyến thông qua việc gửi thư điện tử tới địa chỉ support@fluid-desk.com