FLM

BẢN TỔNG HỢP CÁC VẬT LIỆU

Bản tống hợp các vật liệu được lập ra trên cơ sở các chi tiết trong bản thiết kế nằm trong tập tin *.dwg. Các chi tiết có cùng tham số được tập hợp lại, do vậy tài liệu tổng hợp vật liệu rất dễ nhìn. BOM được lập ra riêng cho mỗi hệ thống và có thể được ghi ở dạng tập tin *.xls hay *.xml