HYDRONICPACK

TỰ ĐỘNG CHỌN ĐƯỜNG KÍNH

Người dùng định nghĩa các quy tắc hình vẽ riêng của mình cho các vật liệu chọn trước để làm các ống và trên cơ sở đó, phần mềm sẽ chọn đường kính của lắp đặt trong thiết kế.